So?an Yeti?tiricili?i

 

So?an insan beslenmesinde ?zel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildi?i gibi son y?llarda kurutma sanayisinde i?lenerek baz? yiyeceklerin haz?rlanmas?nda da yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

So?an genel olarak iki y?ll?k bir bitkidir. Birinci y?l yumru, ikinci y?lda tohum olu?ur. 100 gr. So?anda 1.2 gr. Protein, 0.1 gr. Ya?, 8.9 gr. ?ekerli maddeler, 8 gr. Su, 12 gr. Kuru madde, 30 mg. Kalsiyum ve 42 kalori bulunur.

?klim ?stekleri

Bitkinin erken geli?me devresinde serin havaya gerek vard?r. Ba? ba?lama ve ba??n büyümesi i?in s?cakl???n fazla olmas? ?artt?r. Erken geli?me devresinde ortalama s?cakl?k 12,8 oC olmal?d?r. Ba? ba?lamaya ba?lad??? zaman 21 oC, ba??n olgunla?mas? i?in 24-27 oC optimum s?cakl?klar istenir. So?an bitkisi -8, -10 oC s?cakl?klara dayan?r.

Gün uzunlu?u istekleri ?e?itlere g?re de?i?ir. Erkenci ?e?itler 10-12 saat, ge??i ?e?itler i?in 13-15 saat gün uzunlu?u gereksinimi vard?r. Akdeniz sahil kesimi i?in sonbahar ekimi yap?lan yerlerde k?sa gün so?anlar? se?ilmelidir.

Toprak ?stekleri

Yeterli düzeyde bitki besin maddesi i?eren hafif topraklarda yeti?ir. Kumlu-t?nl? topraklar yan?nda humus?a zengin killi-kumlu topraklarda iyi ürün al?n?r. En uygun toprak pH’s? 6-6,5’tur.

Yeti?tirilme Tekni?i

So?an yeti?tiricili?i ü? ?ekilde yap?l?r.

1- Do?rudan tohum ekimi: ayn? vegetasyon periyodunda 5-6 ayl?k bir d?nemde ba?lar elde edilir.

2- K?ska (arpac?k) ile yap?lan yeti?tiricilik: Bu ?e?it yeti?tiricilikte 1. y?l arpac?klar elde edilir. 2. y?l bu arpac?klar ekilerek ba? elde edilir.

3- Fideyle yap?lan yeti?tiricilik: Süresi tohum ekimiyle olan y?ntemle ayn?d?r. Ayn? y?l ba? elde edilir.

Ekonomik bak?mdan en uygun y?ntem do?rudan tohum ekimiyle olan y?ntemdir. Makineli tar?m? da uygundur. Bu y?ntemle tarlada ?ok iyi toprak haz?rl??? yap?lmas? gerekir. Tarla sonbaharda 15-20 cm derinlikte i?lenir. ??lemeden ?nce dekara 2-4 ton yanm?? ah?r gübresi at?l?r. Akdeniz b?lgesi i?i tohum ekim tarihi 15 a?ustos’tan 15 ekime kadar olan d?nemdir. Ekimden ?nce toprak tava gelir gelmez yüzlek i?lenir. Toprak kültivat?r, t?rm?k ile iyice par?alan?r, sonra bast?r?l?r ve tohum ekilir. Ekim s?ras?nda 500 gr/da tohum kullan?l?r. Pn?matik mibzerle ise 200 gr/da tohum kullan?lmaktad?r. Ekim s?ras?nda toprak s?cakl???n?n 10-12 oC olmas? gerekir. Bitki s?ra aral??? 20-30 cm olmal?d?r. Bitkiler 10 cm yüksekli?e geldi?inde s?ra üzeri mesafeyi ayarlamak i?in elle seyreltme yap?l?r. S?ra üzeri mesafe 2-3 cm, iri ?e?itlerde 5 cm olmal?d?r. Yabanc? otlara kar?? da ila?l? mücadele yap?lmal?d?r.

Gübreleme

Dekardan 4-6 ton ba? so?an alabilmek i?in dekara 15 kg saf azot, 10 kg saf fosfor, 15 kg saf potasyum gereklidir. Fosforun tümü, azot ile potasyumun 1/3’ü ekimde taban gübresi olarak verilir. Geriye kalan azot ve potasyumlu gübrelerin bir k?sm? ekimden 1 ay sonra, di?er k?sm? da ba? olu?turma d?neminde verilir. Gübrelemede azotun fazla kullan?lmas? irili?i art?r?r. Ancak so?an?n i?i fazla azot kullan?m?nda kof olur, dayan?kl?l??? azal?r ve ge??ili?e neden olur.

?apalama

Dikimden ba?layarak 10-15 cm boydan sonra ot alma ve topra?? kabartma amac?yla 1. ?apa yap?l?r. Bitkinin geli?me durumuna g?re 3-4 ?apa yap?labilir.

Sulama

So?an yeti?tiricili?inde vegetasyon d?nemi i?inde yeterli ya??? varsa (450-500 mm) sulamadan da yeti?tirilebilir. Aksi halde sulama yap?lmal?d?r. En uygun sulama y?ntemi ya?murlamad?r. 1-2 sulama yeterlidir. Ba? olgunla?t?rma d?neminde sulama yap?lmamal?d?r.

Hasat

Hasattan 1-1,5 ay ?nce kuru maddenin art?r?lmas? i?in sulama kesilmelidir. So?anlar belli bir büyüklü?ü al?p yapraklar? sararmaya ba?lad??? an üst k?sm? k?r?larak yat?r?l?r. 15-20 gün sonra so?anlar?n d?? yapraklar? tamamen kurur, so?anlar s?külüp ??kar?l?r. Toprak yüzünde 5-10 gün tutarak güne?te kurutulur. So?an?n s?kümü elle ?apa kullan?larak yap?l?r. Hasat edilen so?anlar?n üst kuru saplar? kopart?l?r. Turfanda pazarlanan so?anlarda kurutma yap?lmaz.

 
 
平时我们都有喜欢吃东西的习惯,美食是上天赐予人类的可以让人幸福的东西丰胸产品。就好像日本动漫里中华小当家一样,料理是能够带给人们幸福的东西一样丰胸产品酒酿蛋,所以吃是可以说我们生命中非常重要的东西。尤其中国人民以食为天,更是如此可以说是一种文化图腾了产后丰胸。深深烙印再我们民族记忆当中。而今天想说的是,可以更好的吃东西的同时,丰满我们的曲线哦,不过看你如何选择自己食物很重要了丰胸食物