Hakk?m?zda

 

Küpat Tar?m ad?n? Kütahya Patatesten alm?? olup, KüPAT 2011 Y?l?nda Kütahya da Tar?msal faaliyetleri sürdürmek üzere ?ztürk Korkmaz ve Hamza Alt?nok taraf?ndan kurulmu?tur. Küpat Tar?m Grup ?irketlerinden birisidir. Yaln?zca meyve sebze sekt?ründe faaliyet sürdüren firmalar? 5 G?da Tar?m Ltd. ?ti (?st), Taze Saklama Teknolojileri A.?. (?st), Korada Tar?m Ltd. ?ti, (?st) Korkmaz Tar?m ve G?da ürünleri Ltd.?ti (?st) (Antalya Kumluca Halinde yeri bulunmakta), Alt?noklar Tar?m Ltd. ?ti(Nev?ehir), Aksa Ticaret ?st Hal No 348-349(?st). Türkiye'nin bir?ok ?ehrinde patates, so?an, meyve sebze üretim, tedarik, ithalat ve ihracat yapmaktad?r.

Bünyesinde Genel Koordinat?rün denetiminde; Ziraat Mühendisi, Ekim Alanlar? Sorumlusu, Hal Sorumlusu, Muhasebe sorumlusu olmak üzere bir ?ok elaman? istihdam etmektedir. Kütahya Ya? Meyve ve Sebze Halinde yer istihdam? yap?lm??, faaliyetlerini Hal No 9 B den sürdürmektedir.

2011 y?l?nda 736 D?nüm tarlada Tar?m Bakanl???n?n S?zle?meli tar?m Y?netmeli?i kapsam?nda S?ZLE?MEL? TARIM yapt?rm??t?r. S?zle?meli tar?mda Tohum, ?la?, Gübre, ???iler, Sarf Malzemelerini yap?lan hasattan dü?ülmek kayd? ile al?m garantisi verilerek PATATES ekimi yapt?r?lm??t?r. Toplam 1.580 TON (1.580.000 KG) üretim ger?ekle?tirilmi? ve sat??? yap?lm??t?r.

2012 y?l?nda sabit fiyat ile al?m garanti verilerek s?zle?meli tar?m yapmaya devam etmektedir. Kütahya da Ekim alanlar? i?in gerekli olan Trakt?r, R?mork, Ya?murlama Malzemeleri, Sulama makineleri, Ekim ve s?küm makineleri ve daha bir?ok ekim i?in gerekli olan tar?m aletleri bulunmaktad?r.

Kütahya da Belediye Taraf?ndan a??lan Yer Alt? Do?al So?uk Hava Deposu kiralam??t?r. Deponun toplam tonaj? ?uvall? 2.000 TON (2.000.000 KG), D?kme 2.500 TON (2.500.000KG) dur. Yer alt? so?uk hava deposunda 700 TON (700.000 KG) Patates depolamas? ger?ekle?tirilmi?tir.

Toplam a??lan Yer Alt? So?uk Hava Deposu 4 Adet olup, Depolama kapasitesi ?uvall? 8.000 TON (8.000.000 KG), D?kme 10.000 TON (10.000.000 KG) dur. Yap i?let devret modeli kapsam?nda Yer alt? so?uk hava deposuna yat?r?m yap?lmas? hedeflenmi?tir. 1 ADET yer alt? so?uk hava deposu -5°C ile + 5°C aras?nda muhtelif ürünleri depolamak i?in ?al??malar yap?lmaktad?r. Ayr?ca di?er 3 adet so?uk hava deposunda havaland?rma otomosyonu kurulma sa?l?kl? ürün depolama yat?r?m? yapma ?al??malar? sürdürülmektedir. Yap i?let devret modeli kapsam?nda ger?ekle?mesi dü?ünülen yat?r?m toplam? 850.000 Euro civar?ndad?r.

Kütahya da bir ?ok ilin ge?i? güzergah? olmas? nedeni ile Lojistik depolama merkezi olmas?, bir ?ok ürünün depolanabildi?i alan olmas? ?al??malar? devam ettirilmektedir.

2012 y?l?nda Kütahya'da s?zle?meli tar?m kapsam?nda Tohum, ?la?, Gübre, Teknik destek, al?m garantisi vererek Patates üretimi yapmaya devam etmektedir.

Küpat Tar?m yat?r?mc? firmad?r. S?zle?meli Patates ekimi, depolama, hal i?leyi?i olmak üzere bir ?ok faaliyeti yürütmektedir. Yat?r?mc? olarak b?lgede istihdam yarat?lm??t?r. Yat?r?mc? olarak S?zle?meli Tar?m, Yer alt? so?uk hava depolar?nda Resmi, Yar? Resmi ve di?er birimlerle birlikte koordineli bir ?ekilde ?al??malar?na üretim, yat?r?m ?al??malar?na devam etmektedir. Küpat Tar?m Tar?m Kredi Kooperatifi ile S?zle?meli Tar?m Yap?lmas? konusunda ortak projeler ger?ekle?tirme ve S?zle?meli Tar? yapma konusunda ?al??malar?n? sürdürmektedir.

Küpat Tar?m Yat?r?m Te?vik ?al??malar?na ve K?rsal Kalk?nma Yat?r?mlar? i?in gerekli ?al??malar?n? yürütmektedir.

Kütahya da tar?msal ?al??malar ile ilgili i??ileri e?iterek 2012 y?l? i?in istihdam yaratmaya devam etmektedir.

 
 
调理月经闭经的时间,可以延长乳房容貌的衰老粉嫩公主酒酿蛋正品。今天我们先来简单介绍一下,如何来调理。古代正常的闭经年龄是在50岁左右产后丰胸。冲任不容,天葵不至,以至于子宫卵巢衰弱丰胸产品。可是随着现代营养水平,生理周期的延长,闭经的时间其实可以延长到60岁左右丰胸食物