Iceberg (G?bek Marul) Yeti?tiricili?i

 

A??k tarla yeti?tiricili?i i?in uygun, Iceberg tipi marul ?e?ididir. Bitki, iri ba? yapan, geni? yaprakl?, parlak a??k ye?il renktedir. Yapraklar sulu, gevrek, hafif girintili ??k?nt?l? ve iri kabarc?kl?d?r. Ortalama a??rl??? 800 gr'd?r. Ge? sonbahar ve erken ilkbahar üretimine uygun yeti?ir. A??r? s?cak ve a??r? so?uklara kar?? dayan?m? yüksek olup ?ok ge? sapa kalkar. Hasat olu?umu yakla??k 80 gündür. Marul mildiy?sü ve marul mozaik virüsüne (LMV) dayan?kl?d?r. Taze tüketilen, pazar pay? yüksek, g?steri?li bir ?e?ittir.

 

 

Ekim derinli?i : 0,5 - 1 cm

S?ra üzeri ekim mesafesi : 25 - 30 cm

S?ra aras? ekim mesafesi : 40 - 60 cm

Tahmini ?imlenme günü : 10 - 1 gün

Olgunla?ma günü 30-35 gündür. Hasat periyodu 80 - 90 gündür. Ekim zaman? ilkbahar, sonbahar i?indeki aylar tavsiye edilir.

Yeti?me süresi 2-3 ay gibi k?sa süreli olan salata ve marul tiplerinde a??kta ve ?rtü alt?nda de?i?ik mevsimlere uygun olarak ?slah edilmi? ?e?itlerle arka arkaya y?l?n 12 ay? üretim yapmak mümkün olmu?tur. Son y?llarda ya?l? ba? salata ve k?v?rc?k ba? salata tiplerinin Türkiye'deki üretimi ve yeme al??kanl??? salata ve marullara ?e?it zenginli?i kazand?rm??t?r.

 

 

 

?klim ?ste?i

Salata ve marullar so?u?a ra?men dayan?kl?, nemli hava ko?ullar?na gereksinim duyan serin, ?l?k iklim sebzesidir. vegetasyon süresi k?sa oldu?undan Türkiye'nin tüm b?lgelerinde yeti?tirilebilir. Yazlar? serin ge?en b?lgelerde yaz yeti?tiricili?i de mümkündür. Bu bak?mdan yaz aylar?nda 1000 - 1500 m. olan yayla kesiminde yazl?k ?e?itlerin yeti?tirilmesi mümkündür.

Salata ve marul gruplar?n?n s?ca?a kar?? duyarl?l?klar? farkl?l?k g?sterir. S?ca?a kar?? k?v?rc?k ba? salatalar ?ok hassas olduklar? halde, ya?l? ba? salatalar orta derecede hassas, yaprak salatalar daha az hassast?r. ?yi bir ba? olu?umu i?in dü?ük s?cakl?kta yava? büyüme iadealdir.

Salata ve marul yeti?tiricili?inde en uygun s?cakl?k derecesi 15,5 oC ile 18,3 oC aras? ise de ba? ba?lama esnas?nda 8 oC - 12 oC aras?nda olmal?d?r. 18 oC'nin üzerindeki s?cakl?klarda vegetatif devreden generatif devreye ge?i? ba?lar. Islah ?al??malar? ile yüksek s?cakl?klara dayan?kl?, ?i?eklenmeyen yazl?k ?e?itler geli?tirilmi?tir.

Toprak istekleri

Salata ve marullar iyi drene edilmi?, ?zellikle 25-30 cm lik toprak tabakas?nda humus?a ve besin maddelerince zengin, t?nl? kumlu veya kumlu t?nl? topraklar? sever. Salatalar pH 6-7, marullar pH 5,5-7 olan topraklarda iyi yeti?ir.

Salata ve marullar toprak tuzlulu?una orta derecede hassast?r.

 

 

 

Fide Yeti?tiricili?i

Salata ve marul fidelerini yeti?tirmek i?in tohumlar fide yast?klar?nda sterilize edilmi? har? üzerinde 10 cm aral?klarla a??lm?? s?ralarda yap?labildi?i gibi i?lerine sterilize edilmi? har? doldurulmu? saks?lara veya plastik torbalara ekilebilir.

?yi bir ?imlenme i?in toprak s?cakl??? 4,4 oC ile 26,7 oC aras?nda, en uygun hava s?cakl??? 24 oC olmal?d?r. Ekimden 6-10 gün sonra tohumlar ?imlenir ve toprak yüzüne ??karlar. Bitkiler 3-4 yaprakl? oldu?u zaman yast?klarda seyreltme yap?l?r. Fidelikte yabani otlar ay?klan?r, sulama, hastal?k ve zararl?larla mücadele yap?l?r.

Dikim

Tohum ekim zaman? Akdeniz sahil ku?a??nda A?ustos-Aral?k aylar?, dikim Eylül-Ocak aylar?d?r. Hasat Ekim'de ba?lar, periyodik olarak ?ok so?uk k?? aylar? hari? Haziran sonuna kadar devam eder. Yayla ?artlar?nda tohum Mart'ta ekilir, Nisan - May?s'ta dikilir, hasat Temmuz-Eylül aylar?nda olur.

Fideler 6-7 yaprakl? olunca tarlaya dikilirler. Yaprak salata ya?l? ba? salata ve marul ?e?itleri nispeten daha kü?ük oldu?undan, k?v?rc?k ba? salatalara g?re daha dar aral?klarla dikilmelidir. Ba? salatalarda m2'de 7-12 bitki bulunmal?d?r. Genelde kar?k y?nteminde dikim ikili s?ralar halinde yap?lmal?d?r. Fideler s?ra aras? 30-35 cm, s?ra üzeri 25-30 cm olmak üzere dikilirler. Dikim sonras? bitkilere bol can suyu verilmelidir.

Bak?m

Dikimden sonra birka? defa topra?? kabartmak veya yabanc? otlar? temizlemek amac?yla ?apalama yap?l?r. A??k tarla yeti?tiricili?inde ya?murlama sulama yap?lmal?d?r. Yeti?me mevsiminde toprak ve hava nemi g?z ?nüne al?narak topra??n suya doyumu üstünde su verilmemelidir. Fazla su k?k ?ürüklü?üne neden olur. Hasada yak?n d?nemde fazla su ve gübreleme yap?lmamal?d?r.

Salata ve marullar?n büyüme periyotlar? k?sa oldu?undan gübre istekleri fazlad?r. Salata ve marul yeti?tiricili?inde dekara 3-5 ton organik gübre verilir. Saf olarak dekara 10 kg N, 5 kg p2o5, 20-25 kg k2o verilir. Fosforun tümü, azot ile potasyumun 1/3'ü dikim ?ncesi taban gübresi olarak verilir. Potasyum ile azotun geriye kalan k?sm?n?n 1/3'ü rozet yaprak d?nemi, 1/3'ü ise ba? ba?lamadan ?nce verilir.

Hasat

Salata ve marullarda hasat yapraklar kartla?madan ve tohuma kalkmadan ?nce yap?lmal?d?rlar. Aksi takdirde ac?la?ma g?rülür. Hasat bitkinin tek tek elle yap?lmas? suretiyle ger?ekle?ir. Toprak yüzeyine yak?n k?sm?ndan k?k bo?az?n?n üzerinden bir b??akla kesilmek suretiyle yap?l?r. Tarladaki bitkinin hepsi ayn? anda hasat olgunlu?una ula?mad???ndan hasad?n birka? kez yap?lmas? gerekebilir.

Marulda G?rülen Hastal?klar

Mildiy?, marul sap ?ürüklü?ü, marul beyaz ?ürüklük, Rhizoctonia dip ?ürüklü?ü, Antraknoz, kur?uni küf, külleme, Septoria leke hastal???, kahverengi yan?kl?k.

Marulda G?rülen Zararl?lar

Yaprak biti, salyangoz ve sümüklü b?cekler, tel kurtlar?, maras, dana burnu, bozkurt, yaprak piresi, k?rm?z? ?rümcek, lahana t?rt?l?, nematodlar

 
 
想要如何快速丰胸,快速达到想要的胸型是每个爱美女孩梦寐以求的丰胸产品。可能知道,女性平时一些不起眼的生活习惯就会影响的,比如生活中的坐姿等都会影响女性的身形哦酒酿蛋丰胸产品。因为长期如果不保持正确的姿势等,都会使得女性的骨头筋膜开始萎缩和变形粉嫩公主丰胸方法。久而久之,反而会影响女性自身的发育,从而影响胸型发育哦产后丰胸方法