?ilek Yeti?tiricili?i

 

?ilek ?ok lezzetli ve ho? kokulu bir meyve türüdür. A, B, C vitaminleri kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineral maddeleri bol miktarda i?erir. ?ilek taze olarak sofrada yararlan?lmas?n?n yan?nda pastac?l?k, re?el, marmelat komposto, dondurma, ??ra, ?arap, ?ampanya ve lik?r yap?m?ndada kullan?lmaktad?r.

Ayr?ca derin dondurma yoluyla uzun süre saklanarak tüketilebilir. K?klerinin% 90'? topra??n 15'lik derinli?inde bulunur.Bir ?ilek ?e?idinde ne kadar fazla yaprak var ise, o kadar fazla ?ilek salk?m? olu?acak demektir.?e?ide ve ?evre ?artlar?na ba?l? olarak ana bitkiden kollarla (Stolon) 100'ün üzerinde yavru bitki olu?abilir. D?llenmeden sonra, d?llenmi? ?ekirde?in etraf?ndaki etli k?s?m büyümeye ba?lamaktad?r. ?ilek tanelerinin ?ekli yeti?tikleri iklim ?artlar?na ve ?e?ide g?re de?i?iklik g?sterebilmektedir.?ilekte ?ift?iler i?in pazar ve endüstriye uygun sert taneli ?e?itler avantajl?d?r.

?klim ?ste?i

?ilek dünya üzerinde birbirinden ?ok farkl? b?lgelerde ve ekolojik ?artlarda yeti?tirilebi lmektedir. yaz aylar?nda kuzey kutbuna yak?n yerlerdeki devaml? ayd?nl?k b?lgelerden, 12 saat lik ayd?nlanmaya sahip Ekvatordaki b?lgelere kadarY?ll?k ya??? 250 mm olan ??l alanlar?ndan (sulamak suretiyle), 3500 m yükseklikteki alanlarda, so?uklar?n -45 oC'lere kadar dü?tü?ü yerlere ve, yar? tropik yerlere kadar ;birbirinden iklim olarak ?ok farkl?l?k g?steren yerlerde yeti?tirilebilmektedir.

Toprak ?ste?i

?ilek asit topraklar? sever.PH 6.5 den az olmamal?d?r.Genel olarak derin, verimli, iyi drene edilmi? nem tutma kapasitesi yüksek topraklarda iyi geli?ir ve bol ürün verir, en iyi toprak kumlu-killi milli ve süzek topraklard?r. Allüviyal humuslu t?nl? topraklarda da iyi geli?ir. Kire?li topraklar? sevmez.

??LEK YET??T?RME TEKN???

?ilek ?o?altma Y?ntemleri

?ilek fidelerinin üretimi 5 yolla yap?l?r. Bunlar tohumdan , kollardan, toprakalt? g?vdesini ay?rarak yaprak ?e?itlerinden ve doku kültürleri yolu ile dir.Tohumdan fide elde edilmesi:daha ?ok ?slah amac? i?in kullan?l?r. Toprakalt? g?vdesini ay?rarak fide elde edilmesi:bir ka? g?vdeden olu?an ?ile?in ana g?vdesindenbu g?vdeleri ay?rmak suretiyle olur. Her ana bitkiden 4-5 fide elde etmek mümkündür.Kollardan fide elde edilmesi: bir ?ilek bitkisinin bo?az k?sm?ndaki yaprak koltuklar?ndan ??kan kollardan (stolon) elde edilir. Bu kollar toprak yüzüne yat?k olarak büyüyen ve bo?umlar?n?n her birinde yeni bir bitki meydana getiren ?zelle?mi? bir g?vdedir. Yaprak koltuklar?ndan ??kan kollar?n bo?umlar?nda bitkicikler olu?urlar ve bu bo?umlar?n topra?a de?di?i yerde bu bitkicikler ?ok kolayl?kla yeni k?kler meydana getirerek ana fideye benzer yeni fideler elde edilmesini sa?lar.Yaprak ?eliklerinden fide elde edilmesi :Bitkilerin süratle ?o?alt?lmas? gerekiyorsa yaprak ?eliklerinden fide elde edilmesi y?ntem kullan?l?r. Gen? ve orta ya?l? yapraklar, yaprak k?nlar? ile al?n?p 2 cm kadar iki yerden ?izilerek dikilir. Yaprak ?elikleri tarladan al?nd?ktan sonra ?slak ?uvallara sar?larak seraya getirilmeli ve dikimden evvel su i?erisinde muhafaza edilmelidir.Doku kültürü yolu ile fide elde edilmesi: hücre doku veya organlar?n bitkilerden ayr?larak yapay bir besin ortam? üzerinde steril ?artlarda yeti?tirilmesidir.

??LEK BAH?ES?N?N KURULMASI

Toprak Haz?rl???

?ilek bah?esi tesis edilecek yerin topra?? ?nce bol hayvan gübresi ile gübrelenmeli ve derince sürülmelidir. Hayvan gübresi yoksa ye?il gübre uygulanmal?d?r. Dekara 2-4 ton yanm?? ah?r gübresi uygulanabilir. Ah?r gübresindeki sap ve samanlar?n kolayca ?ürümesi i?in dekara 40-50 kg Amonyum sülfat veya amonyum nitrat ilave edilmelidir. Sürümden sonra s?k??t?rmayan bir merdane ile bast?r?lmal?d?r. Ayn? yerde tekrar ?ilek dikimi yap?lacaksa o zaman toprakta fümigasyon yap?lmal?d?r.

Dikim Zaman?

?ilek yeti?tiricili?inde , Fide dikimi k??, ilkbahar ve yaz dikimi olmak üzere ü? ?ekilde yap?labilmektedir. Sonbaharda, so?uklama olmadan dikim yap?lan bitkilerde en uygun k?? dikim tarihlerinin Kas?m-Aral?k ay? oldu?u; yaz dikimi dedinlenmeye giren, hava ?artlar?na ba?l? olarak sonbaharda s?külüp, so?uk depolarda so?uklat?larak saklanan "Fide bitki" olarak adland?r?lan fidelerle yap?l?r. ?lkbahar dikimi nisan ay?n?n son iki haftas?nda, yaz dikimi ise Temmuz ay?n?n son haftas?nda yap?l?r.

Fidelerin Dikimi

Bitkiler plastik torbalar i?erisinde de?illerse, k?klerini nemli tutmal?, fakat asla ?slak bir ortamda b?rakmamal?d?r. Yapraklar su i?inde tutulmamal?, bitkiler araziye ?slak ?uvallarla kaplanm?? sepetlerle g?türülmelidir. Fideler dikilirken k?k bo?az? k?sm? (ta? g?vdesinin orta noktas?) toprak yüzeyi ile ayn? seviyede olmal?d?r. Fidelerin ?ok derin veya k?kleri a??kta kalacak ?ekilde yüzlek dikilmeleri zararl?d?r. Dikim i?in s?külen fidelerin k?kleri uzunsa dikimden ?nce 8-10 cm'den kesilmelidir. Fidelerde fazla yaprak varsa bitki üzerinde gen? olanlar?nda 2-3 adeti b?rak?larak di?er lerini ay?klan?rsa tutum oran?n? artar.Belle a??lan ?ukurlara bitki yerle?tirilip ?ukurun hemen yan?nda beli tekrar k?klerin üzerine do?ru bast?rmal? ve k?k b?lgesini toprak ile iyice s?k??t?rmal?d?r. Burada dikkat edilecek husus k?k b?lgesinde bir hava bo?lu?unun kalmas?d?r. Bu nedenle fide diken ki?i, elleriyle veya aya?? ile fidenin etraf?ndaki topra?? bast?rarak s?k??t?rmas? gerekir.

?ilek Dikim Sistemleri

Düz arazi üzerine dikim : Burada fideler de?i?ik aral?k ve mesafelerde s?ralar halinde dikilir. Uzun meyve sapl? ?e?itlerde meyvelerin topra?a temas edip kirlenmemesi i?in toprak yüzüne ?avdar veya bu?day sap? serilir. Bu sistemde sulaman?n ya?murlama ile yap?lmas? daha uygundur.Ocakvari dikim : Toprak iyice i?lendikten sonra ?e?itli aral?k ve mesafelerle hafif tümsekler yap?l?r ve fideler bu tümseklere ocak sisteminde dikilirler.

Sedde üzerine dikim : En uygun dikim ?eklidir. ?ilek dikilecek tarlan?n yüzü düzeltilir, kar?k a?ma pullu?u ile kar?klar a??l?r. Kar?klar aras?nda kalan sedde k?sm?n?n üzeri iyice düzeltilir, kar?k kenarlar? s?k?ca bast?r?larak sulama s?ras?nda seddelerin bozulmas? ?nlenir. ?ift s?ra dikimlerde seddeler aras? 100-120 cm tek s?ral? dikimlerde ise 50-60 cm olabilir.

Plastik ?rtüler üzerinde dikim : Sedde usulü dikimin ayn?s?d?r. Yaln?z burada seddelerin üzeri plastik ?rtülerle kaplan?r. Plasti?in serilmesi i?in ?nce seddelerin üstü temizlenip düzlenerek hafif?e bast?r?lmal?d?r. Süzge?li kovalarla suland?ktan sonra seddelerin üstü plastikle kaplan?r. Kar?k tabanlar?na tel veya ince plastik ?rtüler s?k?ca tutturulur, plasti?in üzerinde fidelerin dikilece?i yerler i?aretlenerek yuvarlak?a kesilir ve plantuvar yard?m? ile topra?a dikilir. Bu suretle bitkinin k?kleri toprakta plastik ?rtünün alt?nda yaprak ?i?ek ve meyveleri plastik ?rtünün üstünde büyür ve geli?ir sulama yap?l?rken yaprak ve meyveler ?slanmaz, hastal?ks?z, ?amursuz ve kusursuz meyveler elde edilir. Ayr?ca siyah plastik kullan?l?rsa, güne? ?????n? ge?irmedi?in den ?rtünün alt?nda yabani otlar?n geli?memesidir. Bu suretle yabanc? ot mücadelesi kolaylaym?? olur. Plastik ?rtünün di?er bir yarar? da güne? ???nlar?n? toplamas? ve bitkiye uygun daha s?cak bir ortam yaratmas?d?r.Bu suretle plastik ?rtü üzerinde yeti?tirilen ?ilekler, ?rtüsüz olarak yeti?tirilenlerden bir hafta kadar daha ?nce a?ar, meyvelerini erken olgunla?t?r?r ve daha fazla ürün verir. Ancak plasti?in pahal? olmas? nedeniyle maliyet hesaplar?n?n iyi yap?lmas?, karl? oluyorsa kullan?lmas? tavsiye edilir.

 
 
脾胃虚弱,气血生化无源,我们就可以吃归脾丸等,在补血活血产后丰胸产品,调理脾胃的中药膳食等,可以很好的改善月经过少,闭经的情况粉嫩公主酒酿蛋丰胸。和有效改变脸部暗黄的情况。气滞血瘀,造成。子宫气血不循环等丰胸方法。我们可以通过调理经络的通透性,来打通经络,疏通血管,排出毒素。来恢复子宫的机制,恢复月经粉嫩公主酒酿蛋