Cialis Belgique Cialis Générique Viagra Générique Viagra Belgique

Do?al So?uk Hava Depolar?

 

Tar?msal faaliyetler amac? ile yer alt? do?al so?uk hava depolar? kullan?lmaktad?r. ürünlere g?re (Patates, Limon, Narenciye vb.) kaya yap?lar? yüzy?llard?r, kü?ük ve büyük olarak depolama amac? ile kullan?lmaktad?r.

Yer alt? do?al so?uk hava depolar? ürünlerin saklanabilece?i uzun süre bozulmadan kalabilece?i bir ortam sunmaktad?r.

" Bacas?z Fabrikalar " ?zelli?inde olup ülke ve B?lge ekonomisine büyük katk?lar sa?lamakta, B?lgede üretilen ürünler ile birlikte ?nemli istihdamlar sa?lamaktad?r.

Günümüzde teknolojik geli?meler sayesinde, makineler ile i?erisinde, Kamyon, TIR ve ara?lar?n dola?abildi?i büyük ürün depolama alanlar? haline gelmi?tir.

Sabit ?s? ve nem dengesi gibi ?zelliklerinden dolay? depolanan ürünlerin do?al yap?s?n? bozmadan muhafaza edilmesini sa?lamaktad?r. Is? ve nemin yap?lan teknolojik yat?r?mlar sayesinde ?s? ve nem kontrolü sa?lanarak ürünlerin daha uzun süre depolanmas?na ve daha az fire vermesine olanak sa?lanmaktad?r.

Yer alt? do?al so?uk hava depolar?n?n ?zelli?i yal?t?m gere?i duymamas?d?r. Do?al ?s?s? +10 ile +12 derece aras?nda olup yaz aylar?nda serin k?s aylar?nda ?l?k bir ortam sa?lamaktad?r. Teknolojik ?al??malar ile yaz ve k?? dereceleri kontrol alt?nda tutulmaktad?r.

Depolanan ürünleri depolanan alanlarda neme ihtiyac? vard?r. Yer alt? do?al so?uk hava depolar?n?n ?zelli?i bünyesinde % 80 - %90'lara varan nem bulundurmaktad?r. Yer alt? so?uk hava depolar?nda genel olarak Patates, Limon ve Narenciye yo?unlukla depolanmaktad?r.

Kütahya'da faaliyetimiz i?inde bulunan yer alt? so?uk hava depolar?nda Patates, Limon ve Narenciye depolanmaktad?r. ürünler d?? ortamda en fazla 1 (Bir) ay saklanabilmektedir. Do?al so?uk hava depolar?nda Patates 1 Eylülden 1 Hazirana kadar ?zelli?ini kaybetmeden depolanabilmektedir. Limon ve Narenciye 1 ?ubatta depoya getirilmekte ve 1 Eylüle kadar depolarda kalabilmektedir.

Türkiye'de üretilen Patates 5 ??5,5 milyon ton aras?ndad?r. üretilen patatesleri 2 ??2,5 milyon ton aras?ndaki miktar tarlalardan tüketin i?in g?nderilmekte, geriye kalan 3 -3,5 milyon patates depolara konulmaktad?r.

üretilen yatak limon 80 ??85 milyon ton aras?nda olup 4 ??4,5 milyon sand?k aras?nda yatak limon yer alt? do?al so?uk hava depolar?na konulmaktad?r.

Kütahya da Yap?lan Yer Alt? Do?al So?uk Hava Depolar? ile Küpat Tar?m Taraf?ndan B?lge i?in ürünlerin depolanmas? ger?ekle?tirilmektedir.

Depo 1 - (1 Ana Galari ve 12 Locadan olu?maktad?r.)
Ana Galeri 61 m 305 m2 1.525 m3
1. Loca 21 m 105 m2 525 m3
2. Loca 20 m 100 m2 500 m3
3. Loca 20 m 100 m2 500 m3
4. Loca 20 m 100 m2 500 m3
5. Loca 21 m 105 m2 525 m3
6. Loca 20 m 100 m2 500 m3
7. Loca 20 m 100 m2 500 m3
8. Loca 20 m 100 m2 500 m3
9. Loca 21 m 105 m2 525 m3
10. Loca 20 m 100 m2 500 m3
11. Loca 20 m 100 m2 500 m3
12. Loca 20 m 100 m2 500 m3
Toplam   1.520 m2 7.600 m3

 

Depo 2 - (1 Ana Galari ve 12 Locadan olu?maktad?r.)
Ana Galeri 58 m 290 m2 1.450 m3
1. Loca 13 m 65 m2 325 m3
2. Loca 20 m 100 m2 500 m3
3. Loca 20 m 100 m2 500 m3
4. Loca 20 m 100 m2 500 m3
5. Loca 20 m 100 m2 500 m3
6. Loca 21 m 105 m2 525 m3
7. Loca 20 m 100 m2 500 m3
8. Loca 20 m 100 m2 500 m3
9. Loca 21 m 105 m2 525 m3
10. Loca 20 m 100 m2 500 m3
11. Loca 20 m 100 m2 500 m3
12. Loca 13 m 65 m2 325 m3
Toplam   1.430 m2 7.150 m3

 

Depo 3 - (1 Ana Galari ve 11 Locadan olu?maktad?r.)
Ana Galeri 61 m 305 m2 1.525 m3
1. Loca 21 m 105 m2 525 m3
2. Loca 21 m 105 m2 525 m3
3. Loca 20 m 100 m2 500 m3
4. Loca 20 m 100 m2 500 m3
5. Loca 16 m 80 m2 400 m3
6. Loca 16 m 80 m2 400 m3
7. Loca 17 m 85 m2 425 m3
8. Loca 18 m 90 m2 450 m3
9. Loca 19 m 95 m2 475 m3
10. Loca 12 m 60 m2 300 m3
11. Loca 12 m 60 m2 300 m3
Toplam   1.265 m2 6.325 m3

 

Depo 4 - (1 Ana Galari ve 10 Locadan olu?maktad?r.)
Ana Galeri 37 m 185 m2 925 m3
1. Loca 20 m 100 m2 500 m3
2. Loca 21 m 105 m2 525 m3
3. Loca 21 m 105 m2 525 m3
4. Loca 23 m 115 m2 575 m3
5. Loca 21 m 105 m2 525 m3
6. Loca 19 m 95 m2 475 m3
7. Loca 14 m 70 m2 350 m3
8. Loca 21 m 105 m2 525 m3
9. Loca 19 m 95 m2 475 m3
10. Loca 20 m 100 m2 500 m3
Giri? Holü 30 m    
Toplam   1.180 m2 5.900 m3

 

Depo 5 - (1 Ana Galari ve 11 Locadan olu?maktad?r.)
ANA 44 m 220 m2 1.100 m3
1 20 m 100 m2 500 m3
2 20 m 100 m2 500 m3
3 21 m 105 m2 525 m3
4 21 m 105 m2 525 m3
5 14 m 70 m2 350 m3
6 15 m 75 m2 375 m3
7 21 m 70 m2 350 m3
8 21 m 105 m2 525 m3
9 21 m 105 m2 525 m3
10 21 m 105 m2 525 m3
11 20 m 100 m2 500 m3
Toplam   1.260 m2 6.300 m3

 

 

 

 

 

 
 
这个时候中医正骨就能应用到丰胸产品,正骨可以快速使得女性错乱的筋骨快速恢复原位。点按脊柱胸椎的部位丰胸食物,可以快速使得你自己自身侧弯的位置和变形的位置恢复粉嫩公主酒酿蛋。然后比如下垂的臀部也可以这样的丰胸方法