Patates Yeti?tiricili?i

 

Tek y?ll?k bir kültür bitkisi olan patates yumrular?nda; ni?asta halinde karbon hidrat, protein, vitaminler ve Fe gibi ?nemli besin maddelerini i?eren patates, insanlar taraf?ndan do?rudan mutfaklarda tüketildi?i gibi i?lenerek de?i?ik ?ekillerde ( cips, parmak patates vs.) tüketilmektedir. Ayr?ca ekmek ununa % 3-5 oran?nda patates unu kar??t?r?ld???nda, ekmeklerin lezzetini art?rmakta ve bayatlamay? geciktirmektedir. Yüksek oranda ni?asta i?eren ?e?itler endüstride (ni?asta,alkol vs.) olarak ve bir k?sm? da hayvan yemi olarak de?erlendirilmektedir.Patates ni?astas?, salam ve sosis yap?m?nda olduk?a yayg?n kullan?lmaktad?r.Patates, insan besini olarak Avrupa ve Amerika ülkelerinde ?ok fazla tüketilmektedir.Temel g?da maddesi olarak ülkemizde bu?day ne kadar ?nemli ise Avrupa ülkelerinde de patates o derece ?nemlidir. Patates bir ?apa bitkisidir. Kendisinden sonra ekilecek bitkiye temiz ve havalanm?? bir toprak b?rakmaktad?r. K??lar? ?l?k ge?en Akdeniz ikliminin etkisi alt?nda kalan k?y? b?lgelerinde patates k?? mevsiminde turfanda olarak yeti?ebilmekte ve dekardan olduk?a yüksek yumru verimi al?nabilmektedir. Bu b?lgelerde k??lar? bo? b?rak?lan araziler de?erlendirildi?inden, ülke ekonomisine büyük katk?lar sa?lamaktad?r. Dünyada ki?i ba??na patates tüketimi y?ll?k ortalama 32.6 kg olmu?tur. Bu miktar Letonya’da 143,0 kg, Polonya’da 132,1 kg iken, ülkemizde ki?i ba??na patates tüketimi y?ll?k 60,7 kg olmu?tur.

 
 
  • http://kupat.com.tr/go5436.asp
  • 韭菜萝卜汤是一道很美味的美食。里面含有大量的物质产后丰胸,胡萝卜素等。经常食用可以帮助人体排空有毒物质丰胸产品。而对影响胸部发育非常至关重要的地方之一就是。他会影响胸部大量有害沉积类物质的排出丰胸效果。尤其是针对乳房。我们月经来的时候,胸部会出现胀满的情况。它就可以发挥功效排出胀气浊气了丰胸食物